Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům.

 1. Návštěvník sportovního komplexu Fitness Factory je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas (mimo viz bod 15).

 2. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní komplexu nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru centra bez řádně zaplaceného vstupného.

 3. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme před návštěvou našeho zařízení nechat se vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese Fitness Factory žádnou odpovědnost.

 4. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv, obuv (nikoli bos, ale s pevnou obuví) a při cvičení na posilovacích přístrojích také ručník. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory Fitness Factory.

 5. Veškeré svršky včetně bot je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, t. j. do šatních skříněk. Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky a jiné je nutné předat obsluze baru. Za cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.

 6. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (činky) a nebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze baru.

 7. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo. Žádáme všechny návštěvníky centra aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.

 8. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze baru.

 9. V případě krádeže ohlaste obsluze baru poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.

 10. V prostorách Fitness Factory platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod.

 11. Ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu personálu Fitness Factory se smí děti pohybovat v posilovně, a to pouze v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou PLNOU odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte. Samotným osobám mladším 12-ti let je vstup do posilovny zakázán, osobám ve věku 12-ti až 15-ti let je vstup do posilovny povolen  pouze v doprovodu rodičů. (mimo viz bod 12.)

 12. V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 15 let přebírá v rámci vedené hodiny instruktor Fitness Factory, dochází k přechodu zodpovědnosti vstupem osoby do a z aerobního sálu a jejím převzetím instruktorem. Do té doby a po zpětném předání osoby instruktorem po skončení hodiny zpět rodičům či zákonnému zástupci je za pohyb osoby mladší 15-ti let odpovědný doprovod.

 13. Do všech prostor Fitness Factory je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportovní komplex opustily. Pokud tak neučiní mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.

 14. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.

 15. Zakazuje se pod pokutou až 10 000 Kč fotografování, filmování, natáčení a jiné pořizování záznamů prostor fitcentra bez předchozího souhlasu provozovatele a to všem platícím i neplatícím osobám bez výjimky.

 16. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jejich ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 200 Kč jako náklady za výměnu zámku.

 17. Prostor posilovny je třeba opustit 15 minut před ukončením provozní doby, abyste se včas stihli osprchovat a převléci se ještě v provozní době fitness centra.